Elke week podcast op EWTN

Vanaf nu op deze blog: elke week een reflectie op het evangelie van de zondag op EWTN/Lage landen. 

De link naar de podcasts van de zondag vindt u HIER 


De podcasts zijn ook te vinden op YouTubeHeino

Er zijn vandaag enkele versoepelingen gemeld. We mogen weer met 100 mensen naar een uitvaartmis. En met zijn tweeën naar een terrasje. En een dag in de week naar college. En de basisscholen krijgen een miljoen setjes zelftesten. Maar wat nu als een moeder dat niet wil? Ja, het is vrijwillig, maar we weten hoe dat gaat. Autonomie betekent praktisch niet veel meer. Databescherming ook niet. De KLM wil weten of je gevaccineerd bent. Tot voor kort werd Thuisonderwijs als een gevaarlijk fenomeen beschouwd. D66 wilde het zelfs mogelijk maken dat de politie deze kinderen uit huis zou mogen sleuren om ze naar een staatsinrichting over te brengen. Nu is het ineens een fantastische verworvenheid. Het kan verkeren.

We noemen het ‘t Nieuwe Normaal. We sluiten niet de zieken op, maar de gezonden. Zonder symptomen was je ooit een toonbeeld van gezondheid. Nu ben je een potentieel gevaar. De overheid hoeft zich niet meer te verantwoorden als gewone burgerrechten ontnomen worden, nee, de burger moet voor de rechter maar aantonen dat hij grondrechten heeft. Corona heeft van ons land juridisch een gekkenhuis gemaakt waarbij willekeur het nieuwe normaal is. Snel even een wet er doorheen jagen en onbegrensde lockdowns behoren tot de mogelijkheden. Na 20.00 uur is een avondklok zinloos, zo werd stellig beweerd. Even later werd ons meegedeeld dat het pas zinloos is na 21.00 uur, en weer even later pas na 22.00 uur. Grenzen dicht, reizen verboden, je ouders uitnodigen, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering; nu even niet Vraag niet waarom. Dat is sowieso verboden: vragen stellen. Dan ben je een complotdenker. Waarom mag je zoon wel trainen, maar geen partijtje tegen het team van het buurdorp spelen? Waarom moeten de reservespelers in het betaald voetbal ver uit elkaar met een masker op de tribune gaan zitten, terwijl in het veld elf man elkaar in de nek mag springen na een doelpunt.  We zetten de bijl in de wortels van de democratie en Covid dient als alibi.

Ondertussen gaat die andere gekkigheid ook gewoon door: woke en cancelcultuur. En het wordt steeds absurder. Nu is Heino ineens een boef. U weet wel, die Duitse schlagerzanger. Oké, het is verschrikkelijke muziek, maar zijn smartlappen zijn populair bij het grote publiek. Wat is het geval. Heino zou in zijn thuisstad Düsseldorf een concert geven onder de voor de hand liggende titel: “Ein deutscher Liederabend”. Dat heb je nu eenmaal met schlagerzangers; die zingen in het Duits. Om dezelfde reden dat André Hazes in het Nederlands zong. Maar Michael Becker dacht daar anders over. Deze Becker is de intendant van de muziekzaal. Het woordje “deutsch” in  de aankondiging “ein deutscher Liederabend” was politiek niet correct. Ik herhaal dat even: een avond gevuld met schlagermuziek aankondigen als “ein deutscher Liederabend” is politiek niet correct, aldus Becker.

In vroeger dagen zouden wij zo’n man een kop koffie aanbieden om hem enigszins tot bedaren te brengen en hem vervolgens aanraden een tijdje op vakantie te gaan. Tegenwoordig wordt zo iemand serieus genomen. Door bijvoorbeeld parlementariërs. Maar een normaal mens ziet toch volstrekt het probleem niet. Heino zag het probleem ook niet: “Ik ben een Duitse zanger die Duitse liedjes zingt. Punt”.

De Oberbürgermeister moet er vervolgens aan te pas komen. De concertzaal is namelijk zwaar gesubsidieerd. Deze is van mening dat de aankondiging niet veranderd hoeft te worden. Eind goed, al goed. Maar de vraag is natuurlijk: wat doet iemand als Michael Becker op deze post. Deze man staat voor artistieke vrijheid, zegt hij zelf, maar als er ook maar een beetje commotie zou kunnen ontstaan over het minste of geringste gaat hij over tot censuur. Artistieke vrijheid zou zijn grootste troef moeten zijn, maar hij praktiseert het tegenovergestelde: politieke correctheid. Het is deze linkse onzin die redacties, parlementsgebouwen en cultuurtempels terroriseert. Helaas is dit geen complottheorie, maar realiteit. Het is ook doorgedrongen in de Kerk. Kijk eens naar de reacties van Vlaamse en Duitse bisschoppen op het Vaticaanse bericht aangaande zegeningen van homokoppels.

Pathology is the new normal (EN)

History shows that cultures and civilizations can disappear. Some through natural disasters, others through moral decay or other forms of suicide. In any case, it is accompanied by loss of cultural identity. The Western Civilisation is currently in the process of committing suicide. In a school in Batley (UK) a teacher was suspended last month for showing a Mohammed cartoon in his class. At the same time 165 miles southwards in Oxford the compositions of Beethoven and Mozart were removed from music lectures because "their notation is colonialist" and "this white European music dates from the time of slavery and can cause distress to students of color." I would love to have made this up myself - I do like absurdist scenes - but alas, this is reality. That's what makes it really absurd. The parents of the Islamic children did not think that was enough and accused the school administration of "Islamophobia" and demanded that limits be placed on freedom of speech. Naturally, the school administration exhausted itself in humble apologies.

I then keep wondering: do they really mean they need to apologise (sorry we promoted freedom of speech), or are they just afraid of reprisals. Because, well you know how it ended with Samuel Paty. Some leftist media even dared to claim that this Samuel Paty had brought that upon himself.

In our country it is not much better. A new Dutch translation of Dante's masterpiece, The Divine Comedy, was recently published. Dante makes a journey through heaven, hell and purgatory. And who do we meet in hell according to Dante: a few popes and the prophet Mohammed.  Oh dear, thought the publisher, that might be offensive to Muslims. Why not for Catholics, is entirely unclear. That stupid Dante - even the translator must have thought - has once again failed to take into account the woke culture of 2021. Perhaps we should also clear Dante's tomb in Ravenna right now. But isn't it the job of a translator to translate what is written? Or is censoring also part of his job?

We have learned nothing from the murder of Pim Fortuyn in 2002 and Theo van Gogh in 2004 (both killer by radical muslims). Then the discussion about freedom of speech erupted. Shortly before that Marcel van Dam had called Fortuyn an "extremely inferior human being". Van Dam made it clear that Fortuyn’s opinion on Islam was to be ventilated. I still remember the crocodile tears of Van Dam and his left wing companions when Fortuyn was murdered and initially it was not even allowed to mention the name of the assassin (Mohammed Buyeri). I resolved then never again to cast my vote for the company of B-actors who call themselves representatives of the people. (I am happy to make an exception at this point for Pieter Omtzigt. It is significant that he is found "troublesome" even by his own party).

And so the culture of the West is slowly but surely being lost. Generally speaking, there is no violence involved. Little remains of the Christian ideas on which our culture was built. Secularized Europe - with, of course, the Netherlands proudly in the lead - has no footing, faith or backbone left. We have voluntarily renounced it. We have hoisted the white flag ourselves. We have surrendered ourselves. It is not a hostile takeover; it is simply suicide. We give in to hyper-sensitive activists, mainstream media, and politicians who are afraid of not being called woke. Therefore, we (bishops not excepted) succumb to every whim of the LGBTQt/mZ front.

With a pathological drive, any dissent must and will have to give way. Now pathology is a normal occurrence, but it becomes a problem when it is no longer seen as a disorder. Meanwhile, coercion increases. Anyone who is not politically correct is excluded (cancelled) or called out as a "racist" or preferably a "nazi”. Freedom of expression is indeed under pressure. People no longer argue. People no longer refute with counterarguments, but with hatred. One is immediately brought before the Tribunal and condemned without a rebuttal. Those who advocate this call themselves 'woke'. 'Woke' is the tyranny of the 'victims' who sell their aggression as selfdefense. The fact that politics and the media have gone along with this to a large extent makes it clear that our society has come to regard hysteria not as pathological behaviour, but as normal. Everything that isn't woke is immediately put down as right-wing extremist. Neurosis has become the new normal. We are not living in a post-modern age, but in an anti-modern age.

Even science is no longer itself. Even logic and science are dismissed as 'white concepts'. The woke ideologues believe that even science is part of an evil power structure of "privileged white people”. For example, biology is denied. Recently I was asked my opinion on gender dysphoria. I expressed my opinion that nature determines whether you are a boy or a girl. Of course there was no discussion, but a tirade of abuse: racist, homophobic, transphobic! When the shouting and swearing came to an end, I asked them what they thought of my celibate lifestyle. They thought it was unnatural. What!, I said, you think my way of life is unnatural! You are racists, nazi’s, reliphobes....!!

Pathologie is het nieuwe normaal

De geschiedenis leert dat culturen en beschavingen kunnen verdwijnen. Sommigen door natuurrampen, anderen door moreel verval of andere vormen van zelfmoord. Het gaat in Ieder geval gepaard met verlies van culturele identiteit. Het Avondland is momenteel bezig zelfmoord te plegen. In Batley (Engeland) werd drie weken geleden een docent geschorst omdat hij een Mohammed-cartoon in zijn les had laten zien. Tegelijk werden 265 km naar het zuiden in Oxford de composities van Beethoven en Mozart uit de muziekcollege’s geschrapt omdat “hun notenschrift kolonialistisch is” en “deze witte Europese muziek uit de tijd van de slavernij stamt en bij gekleurde studenten leed kan veroorzaken”. Ik zou dit graag zelf verzonnen hebben - ik houd wel van absurdistische scènes - maar helaas, dit is realiteit. Dat maakt het pas echt absurd. De ouders van de Islamitische kinderen vonden dat niet genoeg en beschuldigde de schoolleiding van “Islamofobie” en eisten dat er grenzen werden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard heeft het schoolbestuur zich uitgeput in nederige excuses.

Ik vraag mij dan telkens af: menen ze dat echt (sorry dat wij vrijheid van meningsuiting hebben gepropageerd), of zijn ze gewoon bang voor represailles. Want ja, je weet hoe het afliep met Samuel Paty. Sommigen linkse media durfden zelfs te beweren dat deze Samuel Paty dat over zichzelf had afgeroepen.

Bij ons te lande is het al niet veel beter. Onlangs verscheen een nieuwe Nederlandstalige uitgave van het meesterwerk van Dante, De Goddelijke Comedie. Dante maakt een reis langs de hemel, de hel en het vagevuur. En wie komen we volgens Dante allemaal in de hel tegen: o.a. enkele pausen en de profeet Mohammed.  Oei, dacht de uitgever, dat zou wel eens kwetsend kunnen zijn voor moslims. Waarom niet voor katholieken, is geheel onduidelijk. Die domme Dante, zo moet ook de vertaler gedacht hebben, heeft weer eens geen rekening gehouden met de woke-cultuur van 2021. Misschien moeten we nu ook maar meteen het graf van Dante in Ravenna ruimen. Maar is het niet de taak van vertalers om te vertalen wat er staat? Of behoort censureren ook tot zijn taak?

We hebben niets geleerd van de moord op Pim Fortuyn in 2002 en Theo van Gogh in 2004. Toen kwam de discussie over vrijheid van meningsuiting los. Marcel van Dam had kort daarvoor Fortuyn nog een “buitengewoon minderwaardig mens” genoemd. De mening van Fortuyn mocht van van Dam niet geventileerd worden. Ik herinner mij nog de krokodillentranen van Van Dam c.s. toen Fortuyn vermoord was en aanvankelijk niet eens vermeld mocht worden door wie. Ik heb mij toen voorgenomen om nooit meer mijn stem uit te brengen op het gezelschap B-acteurs dat zich volksvertegenwoordigers noemt. (Ik maak op dit moment graag een uitzondering voor Pieter O. Het is tekenend dat hij zelfs door zijn eigen partij ‘lastig’ gevonden wordt).

En zo gaat de cultuur van het Avondland langzaam maar zeker teloor. Over het algemeen komt daar geen geweld aan te pas. Van het christelijke gedachtengoed waarop onze cultuur gebouwd is, is weinig meer over. Het geseculariseerde Europa - met uiteraard Nederland trots voorop - heeft geen houvast, geloof of ruggengraat meer over. We hebben er vrijwillig afstand van gedaan. We hebben zelf de witte vlag gehesen. We hebben onszelf overgegeven. Het is geen vijandige overname; het is simpelweg zelfmoord. We geven toe aan hypergevoelige activisten, mainstreammedia, en politici die bang zijn niet woke genoemd te worden. Daarom geven we (bisschoppen niet uitgezonderd) toe aan elke gril van het  LGBTQt/mZ-front.

Met een pathologische gedrevenheid moet en zal iedere afwijkende mening moeten wijken. Nu is pathologie een normaal voorkomend verschijnsel, maar het wordt wel een probleem als het niet meer als stoornis gezien wordt. Ondertussen neemt de dwang toe. Wie niet politiek correct is, wordt uitgesloten (gecanceld) of uitgescholden voor ‘racist’ of liever nog ‘nazi’. De vrijheid van meningsuiting staat wel degelijk onder druk. Er wordt niet meer geargumenteerd. Men weerspreekt niet meer met tegenargumenten, maar met haat. Je komt meteen voor het Tribunaal gedaagd en zonder wederhoor veroordeeld. Degenen die hier voorstander van zijn noemen zich ‘woke’. ‘Woke’ is de tirannie van de ‘slachtoffers’ die hun agressie als noodweer verkopen. Dat politiek en media hierin vergaand meegaan, maakt duidelijk dat onze maatschappij hysterie niet meer als pathologisch, maar als normaal is gaan zien. Alles wat niet woke is wordt onmiddellijk als extreemrechts neergezet. Neurose is het nieuwe normaal geworden. We leven niet in een postmoderne tijd, maar in een anti-moderne tijd.

Zelfs de wetenschap is zichzelf niet meer. Zelfs logica en wetenschap worden weggezet als ‘witte concepten’. De woke-ideologen zijn van mening dat zelfs wetenschap een onderdeel is van een kwaadaardige machtsstructuren van ‘geprivilegieerde witte mensen’. Zo wordt bijvoorbeeld de biologie ontkend. Onlangs werd mij gevraagd naar mijn mening over genderdysforie. Ik uitte mijn mening dat de natuur bepaalt of je een jongen of een meisje bent. Er ontspon zich uiteraard geen discussie, maar een scheldkanonnade: racist, homofoob, transfoob. Toen het gezelschap uitgeraasd was vroeg ik wat zij ervan vonden dat ik celibatair leefde. Zij meenden dat dit tegennatuurlijk is. Wat?!, zei ik, je vindt mijn leefwijze tegennatuurlijk! Racisten, nazi’s, ....

"Waarom ik mij niet laat vaccineren"

(Ingezonden artikel)

Paus Johannes Paulus II introduceerde het concept de Cultuur van de dood als antibeeld van het Evangelie van het leven. Evangelium Vitae is onthutsend hard over abortus:

Onder alle misdaden die tegen het leven kunnen worden begaan, heeft een abortus provocatus kenmerken die hem bijzonder ernstig en verwerpelijk maken, een afschuwelijke misdaad”. De morele zwaarte van abortus provocatus blijkt in al haar waarheid wanneer men erkent dat men het over moord heeft. Hier wordt een menselijk wezen gedood, dat net pas het leven binnengaat, dat wil zeggen, het absoluut onschuldigste wezen dat men zich kan voorstellen.” (EV58)

De paus verbindt dit met - wat hij noemt - de Cultuur van de dood. Deze cultuur is een gevolg van een bestaand klimaat van wijdverbreide morele onzekerheid” (EV12). Hij verraadt, in haar geheel genomen, een volledig individualistische opvatting van vrijheid die uitloopt op de vrijheid van de sterksten tegen de zwakken die gedoemd zijn zich te onderwerpen. En:

Het morele geweten van de samenleving moedigt de Cultuur van de dood aan, doordat ze reële structuren van zonde” schept, en in stand houdt, die tegen het leven ingaan. (EV24)

Dat het Coronavaccin deel uitmaakt van deze doodscultuur is een enigszins provocerende uitspraak. Als hij immers - niet alleen kernachtig en hard, maar ook - wáár is, roept hij de herinnering op aan een andere profetische oneliner, één waar de wereld sinds 1979 op kauwt. Ten overstaan van de respectabelen der aarde, sprak Moeder Teresa, nadat zij in Oslo de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst had genomen, als schokkende openingszin: Abortus is de grootste bedreiging voor de wereldvrede.

Dat het Coronavaccin, dat tot de redding is uitgeroepen voor de bevrijding van de wereld van het virus, verbonden is met een abortus, is ontsproten aan de Cultuur van de dood. Waarom?

1. Alle nu voor handen zijnde vaccins zouden er niet zijn geweest zonder cellen die er op hun beurt niet waren geweest zonder abortussen. Ze zijn afkomstig van een nier en een netvlies van 18 weken oude, ongeboren kinderen, toen 14 cm groot, in Nederland geaborteerd in resp. 1972 en 1985. Nieuwe met behulp van abortus ontwikkelde cellijnen (WALVAX-2, China, 2015) zijn inmiddels ook in productie.

2. De doorgekweekte cellen zijn waardevol, ja zelfs gepatenteerd. Van de kinderen die werden gedood en weggegooid was een nier of een netvlies nodig. Men injecteert bij de zgn. vectorvaccins kleine sporen van deze doorgekweekte cellen in het lichaam.

3. Het weefsel mocht niet afgestorven zijn, en moest direct – binnen ca 5 min – versneden of ingevroren zijn. Er zijn gevallen bekend waarin het hart van het kind nog klopte. Vast staat dat er kinderen waren die levend ter wereld kwamen, er wordt geen pijnstilling toegediend.

4. Er worden voor onderzoek vele abortussen gebruikt voordat het lukt een bruikbare cellijn te genereren. Er is een cellijn bekend waarvoor alleen al het materiaal van 73 abortussen zijn gebruikt.

5. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn volgens wetenschappers op termijn (kwalitatief en kwantitatief) onvoldoende voor de miljarden COVID-vaccinaties die nu beoogd worden. Bij cellijnvaccins ontstaat met zekerheid de (markt)behoefte aan het maken van nieuwe cellijnen, waarvoor weer talrijk abortusmateriaal nodig is. De meest recente is WALVAX-2 uit China.

Er is sprake van een hele industrie, niet alleen voor vaccin-, maar ook voor stamcel- producten. Als men zich laat vaccineren werkt men daaraan mee, sterker nog: men werkt voortzetting hiervan in de hand. Onderzoek & ontwikkeling gaat namelijk dóór en dóór.

6. Het was dus niet eenmalig. Het ethische standpunt van de NL RK kerk en van het Vaticaan houdt met deze nieuwe praktijk geen rekening. De ethische argumentatie van de RK Kerk is door de feiten achterhaald. Door zich te laten vaccineren stemt men in met het principe van gebruik - en voortzetting. op ongekende schaal - van menselijke lichaamsdelen voor industriële productie.

7. Een vaccin dat er niet was geweest zonder deze (bekende) abortussen – veel of weinig, kort of lang geleden - is participeren in de Cultuur van de dood. Een abstract maatschappelijk doel als groepsimmuniteitrechtvaardigt dat niet. Abortus op een onschuldige menselijke persoon is een zodanig ten hemel schreiende misdaad dat zelfs een afgeleide, indirecte, verantwoordelijkheid een morele lading.

Alle nu in Nederland toegediende coronavaccins zijn gemaakt met behulp van (testen of ontwikkelen) van  ́doorgekweekte ́ cellen die oorspronkelijk zijn genomen uit het lichaam van geaborteerde ongeboren kinderen. De meeste vaccins die Nederland zal distribueren, die van Moderna, Pfizer, AstraZenica én Janssen zijn getest respectievelijk gemaakt op dergelijke cellijnen. Curevac en Novavax zijn niet geproduceerd met gebruikmaking van deze cellijnen. Oxford/Astra Zeneca gebruikte de cellijn genaamd HEK-293 voor de ontwikkeling van hun vaccin en Pfizer en Moderna hebben deze cellijn gebruikt voor het testen in de ontwikkelfase van hun vaccin. HEK-293 staat voor: Human Embryonic Kidney (nier), Specimen No. 293.5 6

De cellen zijn afkomstig uit een in 1973 geaborteerd jongetje. Van hem werd een niertje verwijderd en gebruikt voor doorkweek. Het leverde cellijnen op die bruikbaar zijn voor oa de vaccins. In een laboratorium in Leiden werd het weefsel daarvoor gebruikt en vervolgens door Janssen R&D (nu Crucell, Pfizer) gepatenteerd. Janssen Research & Development (Johnson & Johnson) gebruikt cellijn PER-C6 voor de productie van hun vaccin. Het is genomen uit het netvlies van een meisje van 18 weken oud, in 1985 geaborteerd in Heemstede.

Omdat onderzoek is gedaan naar de risicos van het inbrengen van ervan, is vrij veel over ze bekend. De Amerikaanse FDA heeft onderzocht8 wat de herkomst is van de cellijnen. De makervan de cellijnen, dr. Alex van der Eb van de Universiteit Leiden, antwoordde aldus op de ondervragingen in de  ́hearing ́:

Over HEK-293: De nier van de foetus (met een onbekende familiehistorie) werd verkregen in 1972. De exacte datum is niet meer bekend. De foetus was voor zover ik me kan herinneren compleet normaal. Niets was er mis mee. De redenen voor de abortus waren niet bekend aan mij. Ik wist dat waarschijnlijk toentertijd maar ben het vergeten. Hoe dan ook de niertjes van de foetus werden eruit genomen.

Over PER.C6: Kortom, ik heb het netvlies van de foetus verwijderd. Van een gezonde foetus voor zover ik kon zien. 18 weken oud. Er was niets speciaals aan de familiegeschiedenis, of met de zwangerschap. Die was geheel normaal tot de 18e week. Naar bleek was het een abortus op sociale indicatie. Het was eenvoudigweg omdat de moeder het kind kwijt wilde. Wij begrepen dat er toestemming was etcetera. Dit was in 1985. De cellen werden geïsoleerd in oktober 1985 in de Universiteit Leiden, in mijn lab.

“‘Kunt u eens iets vertellen over de neurologische geschiedenis van de vader en de moeder van de foetus, zowel de vader als de moeder? Welnu, de moeder was geheel normaal, dat wist ik. Er was niets mis met de moeder. Ze had minstens al twee kinderen gehad in hetzelfde ziekenhuis in Leiden die geheel gezond waren. De vader was onbekend, niet bij het ziekenhuis want dat was opgeschreven en er werd geschreven: onbekende vader. En dat laatste was ook de reden waarom de abortus werd uitgevoerd.”

Volgens Dr. Ward Kischer, een autoriteit op het gebied van de embryologie, is het noodzakelijk dat het weefsel (de nier, het netvlies) leeft, dan wel binnen minuten wordt versneden. Dood weefsel is niet bruikbaar. Dr. Kischer legt uit dat de betreffende moeder vooraf zorgvuldig geselecteerd moet zijn geweest. Immers, om nog 95% bruikbare cellen te verkrijgen, moet het weefsel levend zijn of binnen vijf minuten na de abortus worden versneden in het lab”. Binnen het uur zijn cellen niet meer bruikbaar. Dit laat overigens onverlet dat pas jaren later het ingevroren materiaal kan worden gebruikt voor het destilleren van de cellijnen. In het Canadian Journal of Medical Medicine is te lezen dat dat laatste in het verleden gebeurd is:

“ In veel gevallen klopte het hart van het kind nog bij aankomst in het virus-lab.” Dit is uit gedateerde, maar onverdachte bron. Dit is onlangs bevestigd door Dr. Acker, een oud researcher bij een viruslab: ook meer recent zijn nog levende foetussen of niet meer dan vijf minuten geleden overleden foetussen gebruikt. Het kind (18 weken = ca 14 cm) komt er dan levend uit terwijl er geen pijnstilling wordt toegediend. Dr. Acker en dr. Deisher noemen de gang van zaken bij 14 weken gevormde ongeboren kinderen – nog steeds - te gruwelijk om te omschrijven.

Het gebruik van lichaamsdelen van geaborteerde kinderen voor vaccinontwikkeling is niet uniek. Zo heeft de gelauwerde en alom gerespecteerde viroloog Dr. S. Plotkin in een officieel onderzoek verklaard dat voor één vaccinatie-onderzoek weefsel van 76 geaborteerde kinderen nodig was. Dr. P. Acker verklaart dat het er bij HEK-293 niet per se 293 stuks moeten zijn geweest, maar zeker tientallen. (Bij Human Embryonic Kidney Specimen nr. 293, is het 293x geprobeerd, maar niet van één kind).

Dit is niet iets uit het verleden. De massale toepassing van deze cellijnvaccins (er worden miljarden vaccins jaarlijks beoogd) creëert volgens experts de zekere (markt)behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe cellijnen. China staat ok niet stil. In 2015 werd hier de WALVAX-2 cellijn ontwikkeld, waarvoor het weefsel van uiteindelijk 9 abortussen nodig was. Het ging hier om longweefsel.

Als je kunt zeggen dat meedoen aan de vaccinatie inhoudt dat je mede de (markt)behoefte creëert voor nieuwe cellijnontwikkelingen, mn bij massavaccinatie op niet eerder vertoonde globale schaal, dan is de ethische afstand tot de abortus dichtbij. Door het nemen van het vaccin neemt men, passief, deel aan deze praxis.

Er is sprake van een hele industrie die, niet alleen voor vaccins maar ook voor verkrijging van stamcellen, gebruikt maakt van abortussen. De Daleiden-rechtszaken (gedocumenteerd) toonden aan hoe weerzinwekkend deze praktijk is. Kinderen worden omgedraaid naar een stuitligging, zodat het hoofd heel blijft, bruikbaar blijft. Door vaccinatie werkt men mee aan instandhouding van deze industrie. Door het nemen van dit vaccin dat er niet was geweest zonder gebruik van weefsel van geaborteerde kinderen, draag je protestloos bij aan de instandhouding van een kwaad. Je draagt niet bij aan het verhinderen dat er nieuwe cellen mbv abortussen worden verkregen en je draagt niet bij aan de bevordering van wél ethisch-schone” vaccins.

Terwijl voorstanders claimen dat het bij abortus gaat om een klompje cellen, en men aan het ongeboren kind refereert als de zwangerschap, is er een pincet nodig om een niertje of netvlies te verwijderen, kostbaar materiaalals bijvangst.

Het is heel gewoon dat mensen kleding boycotten die door kinderarbeid is gemaakt. Iedereen vindt het wenselijk dat we geen bont meer kopen of ons afval scheiden. Daar is sprake van meer ethische afstand, tussen aankoop en jonge fabrieksarbeider, tussen bontjas en nerts. Maar altijd schept het een verantwoordelijkheid. Hoeveel te meer dan bij de bestaande vaccins die er niet zouden geweest zonder de abortus op twee – bekende – ongeboren kinderen en bij alle nieuwe cellijnen die nog ontwikkeld zullen worden, waartoe nieuwe abortussen gebruikt worden. De wereld maakt zich drukker om het gebruik van proefdieren bij de vaccinontwikkeling dan om abortus. Het Oxford/Astra Zeneca-vaccin is gemaakt met het adenovirus uit wilde chimpansees. Maar dat zijn beschermde dieren, die mogen niet worden gedood of zelfs maar gevangen. De onderzoekers hebben de virussen daarom uit chimpanseepoep gehaald en het daarna in het laboratorium gekweekt.28 Bizar.

De positie van de RK Kerk deed altijd recht aan de zwaarte van de zaak. De instructie Dignitas Personae: Iedereen heeft de plicht dit bekend te maken.” Het is aan de gelovigen en burgers met een oprecht geweten (ouders van gezinnen enz.) om de steeds wijdverbreide aanvallen op het leven en de cultuur van de dood die daaraan ten grondslag ligt, te bestrijden door een gewetensbezwaar te maken.Volmaakt in lijn met Evangelium Vitae dus.

Als christelijke ethici de cellijnvaccins tegenwoordig moreel toelaatbaar vinden is dat steeds gebaseerd op het navolgende: je mag het vaccin nemen, ondanks de herkomst, mits er geen schoonalternatief is, immers:

A. De abortus was niet uitgevoerd met als doel cellijnen te verkrijgen.

B. De abortus was lang geleden.

C. De abortus was eenmalig.

D. Sommige vaccins bevatten niet de cellen, maar zijn er slechts op getest. v. De cellen zijn zo doorgekweekt, dat chromosomen veranderd zijn.

E. De herkomst (abortus) mag dan immoreel zijn, het vaccinatiedoel is moreel: het tegengaan van besmetting, dit moet meegenomen worden in de afweging

Al deze argumenten zijn hetzij onjuist dan wel achterhaald.

Ad A. Het gaat bij dit vraagstuk niet om medeplichtigheid aan de uitgevoerde abortushandeling. Het gaat om gebruik maken van, medewerken aan, en instandhouding van een immorele praktijk. Men werkt door vaccinatie actief mee aan het principe van industriële cellijn-generatie door schennis van lichaamsdelen van geaborteerde kinderen.

Ad B en C. Het was niet eenmalig. Er worden nu nieuwe cellijnen ontwikkeld door de massavaccinatie, zoals recent WALVAX-2, in China. Er is een hele industrie ontstaan waarin lichaamsdelen worden genomen, en voor vaccins, maar ook voor haargroeimiddelen en voor stamcellen worden verwerkt. Aan het in standhouden en voortzetten daarvan werkt men door vaccinatie actief mee.

Ad D en E. Hoe schrijnend is het te bedenken dat dit vaccin er niet geweest zou zijn zonder gebruik van resp. het netvlies en de nier van een gedode menselijke persoon. Zowel voor een ontwikkeld vaccin als een (eenmalig of continu) getest vaccin geldt: het is er alléén dankzij deze abortus, van dit betreffende kind.

Ad F. Het doden van een onschuldige, menselijke, ongeboren persoon is een zodanig ten hemel schreiende misdaad (JPII) dat alléén al een afgeleide, indirecte verantwoordelijkheid tot een zekere morele verplichting wordt.

Als al genoemde argumenten aldus te weerleggen zijn, betekent het dat de deskundigen die zich er toch van bedienen, in deze kiezen voor participatie in de Cultuur van de doodwaarop de H. Johannes Paulus II doelde.

Bezorgdheid om het eigen belang (de eigen gezondheid, een risico) rechtvaardigt vaccinatie niet. Hoogstens direct besmettingsgevaar voor de ander, als men die niet op andere manieren kan mitigeren. Een abstract maatschappelijk belang als groepsimmuniteit, laat staan het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, wijkt direct voor iedere persoonlijke verbinding met het onuitsprekelijke intrinsieke kwaad dat abortus heet, nota bene een verbinding in het lichaam”, onze tempel van de Heilige Geest.

Dit uit respect voor de overleden en compassie voor de in de toekomst nog te misbruiken ongeboren kinderen wier lichaamsdelen misbruikt dreigen te worden. Wij kunnen onze compassie met de coronaslachtoffers daarmee verbinden.

Er was ooit een 18 weken oud, compleet, volmaakt gevormd ongeboren kindje van 14 cm, een menselijke persoon, wonderbaar geschapen naar het beeld van God en in Wiens Handpalm haar naam staat - ze zou nu een volwassen vrouw zijn geweest -, die niet meer leeft, en aan wier netvlies we de cellen danken die indirect ons zoveel jaar later het vaccin opleverde.

Kunnen we echt niet beter wachten op een ethisch schoon vaccin, zoals Curevac (binnenkort verkrijgbaar) of het vaccin van het John Paul II Medical Research Institute (op langere termijn verkrijgbaar)?

Ons punt ís niet dat we door vaccinatie medeplichtig worden aan de abortussen die ons HEK-293 en PER.C6 opleverden. Ons punt is dat we met een keuze voor vaccinatie een gruwelijke, dagelijkse, bestaande, industriële praktijk mede in stand houden, ja mede de marktvraag bevorderen.

Zó beschouwd maakt de massavaccinatie tegen Corona deel uit van de Cultuur van de dood die H. paus Johannes Paulus II voor ogen stond bij het schrijven van zijn profetische encycliek.

Het is apocalyptisch dat de bevrijding van de wereld van het virus, verbonden is met een abortus. Ik citeer tot slot graag bisschop Joseph Strickland: We do not wish to benefit from an abortion.