Zalig Kerstmis

De werkelijke betekenis van Kerstmis drong tot mij door toen ik - meen ik - zestien jaar was. Ik peinsde in de nachtmis over de woorden van Lukas. De evangelist begint met een precieze aanduiding van tijd en plaats: het was in de dagen van Caesar Augustus, in de tijd juist voorafgaand aan de tijd dat Quirinius landvoogd was. Het was in die tijd dat Jozef en Maria op weg waren van Nazareth naar Bethlehem. Keizer Augustus en Quirinius kom je ook elders in geschienisboeken tegen, en Bethlehem kun je op een landkaart aanwijzen. Wacht eens even, dit sprookjesachtig tafereel van het stalletje, de os en de ezel, herders en schapen en ook nog eens koningen, had niets met een sprookje van doen. In sprookjes is alles fictief: het gebeurde ‘lang geleden’ in een gefantaseerd land. Lukas beschrijft hier feitelijke gebeurtenissen. Hij is bloedserieus. Helemaal in het begin van zijn evangelie had hij ons al gemeld dat hij een nauwkeurig onderzoek heeft ingesteld naar hetgeen er allemaal voorgevallen is om een “ordelijk verslag” te schrijven.

Nee, het Kerstverhaal is duidelijk geen verhaaltje met een moraaltje. Er is iets gebeurd! Maar er is meer. In diezelfde kerstnacht lezen we uit een wel heel oud boek. Zevenhonderd jaar voor de geboorte van het Kind waar Lukas het over heeft, had een zekere Jesaja al opgetekend dat er een kind geboren zou worden uit een maagd. En wat voor een kind. Een “wonderbare raadsman”. Een kind als raadsman. Wie vraagt er nu raad aan een kind? Maar Jesaja is gedecideerd. En daar houdt het niet mee op: een “Goddelijke held”. Je kunt een kind toch moeilijk heroïsch noemen. En een “vredevorst”. Dat kon je van Keizer Augustus in ieder geval niet zeggen. Deze despoot was met intriges enmanipulaties aan de macht gekomen.

Lukas somt de machtigen van die tijd op: keizer Augustus, koning Herodes, Quirinius, Pontius Pilatus, en dan ook nog eens de topmannen uit de religieuze wereld, Annas en Kajafas. Iedereen wist wie dat waren. Maar dan richt Lukas de schijnwerper op Maria en Jozef. Op wie? Maria en Jozef? Wie zijn dat dan? Uit Nazareth? Kan daar iets belangrijks vandaan komen? En toch is dat wat Lukas wil zeggen: je hoeft het heil niet te verwachte van Augustus en consorten. Maar wel van die twee eenvoudige mensen die op weg waren naar Bethlehem. Want daar zou het gebeuren. Daar werd het Kind geboren dat de wereld zou veranderen.

Maar er is nog meer. Bij oude mythen en oude filosofen is de overheersende gedachte dat de tijd een eindeloze herhaling van gebeurtenissen is, alles draait eindeloos in een cirkeltje rond zoals de seizoenen of de beweging van de planeten en sterren. Altijd maar datzelfde patroon. Nietzsche en Sartre trokken daaruit de conclusie dat alles dus betekenisloos is, zinloos. In onze maatschappij heerst die sombere gedachte bij veel mensen. Alles is relatief, het leidt tot niks en uiteindelijk ga je dood. Dat was het dan.

Maar de Bijbel zegt iets heel anders. Je ziet dat aan de beloften die gedaan worden. In de tijd van koning David wordt gezegd dat er een nakomeling zal komen die zal regeren voor eeuwig. Voor eeuwig? De tijd is aan de mensen, maar de eeuwigheid behoort aan God. Wat is dit voor een kind waarvan dit gezegd wordt. Eeuwen later zal de profeet Micha er nog eens aan herinneren. Dit kind, een zoon uit het geslacht van David, zal in Bethlehem geboren worden. En dit jonge paar dat op weg is, ja ze gaan naar Bethlehem. Waarom? Jozef moest zich laten inschrijven in de plaats waar hij geboren was. En dat was Bethlehem. Van deze Plaats wordt nadrukkelijk gemeld dat het de stad van David is!  En zo zien we dat de tijd niet in cirkeltjes ronddraait, maar dat de tijd zich ergens naar toe beweegt, dat de gebeurtenissen op elkaar betrokken zijn, dat de geschiedenis niet een aaneenschakeling van losse gebeurtenissen is, maar dat alles betekenis heeft: de geschiedenis rijmt!

De geboorte van het Kind in de kribbe is een hoogtepunt in de geschiedenis. Hier is God zelf aanwezig. En die geschiedenis gaat door. Kennelijk is er een God die zich om ons bekommert! En wat geldt voor de geschiedenis, geldt ook voor ieder mensenleven. Nee, het is niet zinloos. Ja, het heeft betekenis. God heeft voor iedereen mens iets weggelegd. Dat gold voor Maria, dat gold voor Jozef. Het was nogal wat wat er van hen gevraagd werd. Konden zij de consequenties overzien? Nee, natuurlijk niet. Maar ze stemden in. Dat geldt ook voor jou en voor mij. Er is iets moois voor je weggelegd. De dingen in jouw leven hebben allemaal betekenis. Doe maar waarvan je weet dat het goed is, niet uit eigenbelang, maar gewoon omdat het goed is. Dat is trouwens wat de hele bijbel uitstraalt: zoek niet het geluk voor jezelf, want dan zoek je je een ongeluk. Wat dan wel? Draag bij aan het geluk van een ander! Dan, en alleen dan zal het geluk je bekruipen. Kijk naar de heiligen. Ze hebben het allemaal ondervonden. Zij hebben de hoop altijd bewaard en uiteindelijk het geluk gevonden. Kerstmis is het feest van de hoop!

Als dit Kind opgroeit, geeft Hij de leerlingen een missie: vertel het goede nieuws. De geschiedenis gaat door. Het begon met Abraham, Mozes, David. Toen al kreeg je aanwijzingen over het Kind. Vele profeten schreven erover en alles komt samen in dit Kind. Alles klopt. Het gaat verder. Die missie is nu aan de Kerk. Jij en ik maken daar deel van uit. Ik heb een taak als bisschop. Jij hebt daar een taak in. De parochies hebben daar een taak in. Gezinnen hebben daar een taak. Neem de uitdaging aan. Ook jouw leven leidt tot een einddoel. Ontdek wat jij kunt doen. Gebed, sacramenten en bijbellezing helpen je hierbij.

Tenslotte nog dit: Dit Kind wordt de koning van de vrede genoemd. We zijn nu meer dan 2000jaar verder. Vrede? Als ik het dagelijks nieuws zie en om me heen kijk en ook naar mezelf, is er dan wel iets veranderd? En toch, kijk eens naar al die mensen die het appèl van Jezus ter harte hebben genomen. Die geen kwaad met kwaad vergelden, die een ander het zijne gunden, die zich totaal opofferden voor anderen, die het goede doen, louter omdat het goed is. Kijk eens hoe zij het verschil maakten, hoe mensen veranderden doordat zij zich zo opstelden. Dat kun jij ook: maak het verschil; het kan! Daar rust zegen op. Dat gun ik iedereen van harte: vrede, echte vrede in je hart, in je hoofd, met je omgeving en met jezelf. Die vrede kan geen ander geven dan dit Kind in de kribbe. Zalig Kerstmis! En maak van 2021 Anno Domini (Jaar des Heren) 2021.


+Rob Mutsaerts, voor EWTN Lage Landen

 

"Misbruikcijfers RK Kerk zwaar overdreven"

Een artikel in het Nederlands Dagblad door Hendro Munsterman. 

De cijfers in het rapport-Deetman over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zijn zwaar overdreven. En de Nederlandse pers slikte alles voor zoete koek. Dat zegt jurist en theoloog Patrick Chatelion Counet (66) in zijn boek De Deetman files. Een parlementaire enquête had de waarheid uiteindelijk beter boven tafel gekregen.

Tien jaar nadat seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken de voorpagina's van kranten haalde, wil iedereen in de Rooms-Katholieke Kerk maar één ding: de bladzijde omslaan. De kerk is de afgelopen jaren....

Vervolg van het artikel HIER


Gastcolumn: "Waarom ik mij niet laat vaccineren tegen COVID-19"

Gastcolumn.

Op het grote feest van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe (12 december) ontving ik van een bezorgde vader van een kinderrijk gezin onderstaande bijdrage. Ik deel zijn mening.

Wat volgde op de verschijning van Maria in Tepeyac is een van de meest verbazingwekkende hoofdstukken in de geschiedenis van de christelijke evangelisatie. Hoewel de Franciscaanse missionarissen twintig jaar lang in Mexico hadden gewerkt, hadden ze weinig vooruitgang geboekt. Maar binnen tien jaar na de verschijning van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe had vrijwel de gehele Mexicaanse bevolking (negen miljoen mensen!) zich bekeerd tot het christendom. En met die grote nationale bekering kwam er een einde aan de Azteekse praktijk van het mensenoffer. Maria had de strijd aangebonden met het Kwaad en had een cultuurveranderende overwinning behaald voor haar Zoon.

De uitdaging voor ons die Maria vandaag in het bijzonder eren, is om deel te nemen aan dezelfde strijd. Wij moeten vandaag de dag de waarheid van Christus aan onze cultuur, die nog zoveel kinderen slachtoffert in de moederschoot, bekendmaken.  Trouwens, op nog vele andere manieren offert onze cultuur mensen op. Deze vader neemt de uitdaging aan.

+RM

 

Waarom ik mij niet laat vaccineren tegen COVID-19

Nee, het is niet zozeer omdat het vaccin onveilig is. Al kun je vraagtekens bij de veiligheid plaatsen. Terwijl de normale ontwikkeltijd 10 tot 15[1] jaar is, juist om lange termijneffecten te kunnen monitoren, is dit vaccin in amper 10 maanden, onder een gigantische druk tot stand gekomen. Bijwerkingen op langere termijn zijn eenvoudigweg niet getest. Daarbij komt dat de farmaceutische bedrijven naar verluidt slechts bereid waren tot een zo snelle introductie, als zij een vrijwaring van de Staat kregen voor letselschadeclaims. Die hebben ze prompt gekregen, de overheid staat garant[2], een novum in de farmacie. Dat stemt tot nadenken.

Maar als gezegd, daar gaat het me niet om. Wel om het volgende. De vaccins zijn gemaakt met behulp van doorgekweekte cellen die oorspronkelijk zijn genomen uit het lichaam van geaborteerde ongeboren kinderen. De vaccins van Moderna, Pfizer, AstraZenica en Janssen R&D zijn gemaakt op cellijnen[3] die afkomstig zijn uit het netvlies van een geaborteerd meisje van 18 weken oud, in 1985 geaborteerd in Heemstede. Een andere cellijn is afkomstig uit een in 1973 geaborteerd jongetje. Van hem werd een niertje verwijderd en gebruikt voor doorkweek. Het leverde cellijnen op die bruikbaar zijn voor vaccins. In een lab in Leiden werd het weefsel daarvoor gebruikt en vervolgens door Janssen R&D gepatenteerd. Vanwege lichaamsvreemd DNAis vrij veel over ze bekend.[4]

Een ziekmakende gedachte. Terwijl voorstanders claimen dat het bij abortus gaat om een klompje cellen, en men aan het ongeboren kind refereert als de zwangerschap, is er een pincet nodig om een niertje of netvlies te verwijderen, blijkbaar kostbaar materiaal…  

Nu buitelen de ethici (Jochemse[5], Eijk[6]) over elkaar heen om te beweren dat daar allemaal geen ethische bedenkingen door hoeven te ontstaan en dit mensen er niet van hoeft te weerhouden zich te laten vaccineren. De cellen zouden al duizenden keren zijn vernieuwden door zich nu te laten vaccineren is men niet medeplichtig aan een abortus, die overigens sowieso niet is uitgevoerd met als doel de cellen te verkrijgen, het was bijvangst.

Nog geheel los van het feit dat het  - voor het jongetje en meisje unieke – DNA in het vaccin lijkt te zitten[7], vind ik dit om andere reden een merkwaardige redenering. Ik ben het er mee eens dat er een grote ethische afstandbestaat tussen het zich laten vaccineren en de concrete daad van abortus op een 18 weken oud kind (terzijde: alle organen volkomen volgroeid, lengte: 16 cm). In die zin is iemand inderdaad niet persoonlijk medeverantwoordelijk en is vaccineren in directe zin niet ethisch verwerpelijk.

Maar houdt het hier dan op? Er is toch zeker meer dan dit over te zeggen?[8]

Het is toch heel gewoon dat mensen kleding boycotten die door kinderarbeid is gemaakt? Het is toch ook wenselijk dat we geen bont meer kopen of ons afval scheiden? Ook daar is toch sprake van grote ethische afstandtussen onze aankoop en de jonge fabrieksarbeider Ravi? Of tussen de bontjas en nerts nr. 12345? Ontslaat ons dat dan van de plicht over deze ethische keuzes in abstractere zin na te denken?

Je kunt niet zeggen dat we door een spijkerbroek niet te kopen, onze Ravi helpen. Nee, het is ons hier te doen om bewustwording, beïnvloeding, wereldverbetering, mentaliteitsverandering. Er is, na alle logistiek, geen directe relatie tussen broek en Ravi. En ook onze nerts is al dood. We streven een ideëler, abstracter – maar niet minder zwaarwegend - doel na. Waarom mag dit niet over het vaccin gezegd worden, heren ethici? En dan is er de kwestie van het persoonlijke geweten. De gewetens van de ongelovige mens lijkt op het gebied van klimaat, ecologie en sociale rechtvaardigheid, lijken beter gevormd te zijn dan die van de christenen mbt abortus. Welnu, mijn geweten zegt mij: niet nemen.

Natuurlijk heb ik de - overigens evenzeer indirecte, op afstand staande, maatschappelijke -   verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de benodigde 60% groepsimmuniteit. Maar ik heb ook een andere verantwoordelijkheid: een statement maken. Want, zoals Dignitas Personae het zegt (hieronder): iedereen heeft de plicht dit bekend te maken”. Dat zeggen de heren ethici er niet bij. Ik houd vaccinatie aan niemand voor als onethische daad, maar mijn geweten geeft mij in om de plicht tot bekendmaking na te komen. Welnu bij dezen: er was ooit een 18 weken oud ongeboren kind van 16 cm - ze zou nu een volwassen vrouw zijn geweest - die niet meer leeft, en aan wiens nier of netvlies we de cellen danken die ons zoveel jaar later het vaccin opleverde.

 

NOTEN

  

1  Hoe werkt vaccinontwikkeling?, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 21-04-2020  www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2020/04/website/hoe-werkt-vaccinontwikkeling

 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2351812-100-procent-veiligheid-bestaat-niet-overheid-garant-bij-bijwerkingen-vaccins.html

 

3 Oxford/Astra Zeneca gebruikte cellijn genaamd HEK-293 voor de ontwikkeling- en Pfizer en Moderna voor het testen van het vaccin, Janssen Research & Development (Johnson & Johnson) gebruikte cellijn PER-C6. Al deze vaccins zijn door Nederland ingekocht. (www.nu.nl/coronavirus/6092098/deze-coronavaccins-wil-nederland-gaan-gebruiken-en-dit-zijn-de-verschillen.html)

 

4 De Amerikaanse FDA heeft onderzoek gedaan naar de herkomst van de cellijnen, mede in verband de mogelijkheid van lichaamsvreemd DNA. De makervan de cellijnen was dr. Alex van de Eb van de Universiteit Leiden, hij antwoordde aldus op de ondervraging:

 

De nier van de foetus was (met een onbekende familiehistorie) werd verkregen in 1972. De exacte datum is niet meer bekend. De foetus was voor zover ik me kan herinneren compleet normaal. Niets was er mis mee. De redenen voor de abortus waren niet bekend aan mij. Ik wist dat waarschijnlijk toentertijd maar ben het vergeten. Hoe dan ook de niertjes van de foetus werden eruit genomen.

 

Kortom, ik heb het netvlies van de foetus verwijderd. Van een gezonde foetus voor zover ik kon zien. 18 weken oud. Er was niets speciaals aan de familiegeschiedenis, of met de zwangerschap. Die was geheel normaal tot de 18e week. Naar bleek was het een abortus op sociale indicatie. Het was eenvoudigweg omdat de moeder het kind kwijt wilde. Wij begrepen dat er toestemming was etcetera. Dit was in 1985. De cellen werden geïsoleerd in oktober 1985 in de Universiteit Leiden, in mijn lab.

 

Kunt u eens iets vertellen over de neurologische geschiedenis van de vader en de moeder van de foetus, zowel de vader als de moeder?  ‘Welnu, de moeder was geheel normaal, dat wist ik. Er was niets mis met de moeder. Ze had minstens al twee kinderen gehad in hetzelfde ziekenhuis in Leiden die geheel gezond waren. De vader was onbekend, niet bij het ziekenhuis want dat was opgeschreven en er werd geschreven: onbekende vader. En dat laatste was ook de reden waarom de abortus werd uitgevoerd.

 

5 Jochemse: ik vind het wat vergezocht, in RD, 19-11-2020, Hoe bezwaarlijk is foetusvaccin?

 

6 Raadt u katholieken dus aan om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 zodra dit mogelijk is? Kardinaal Eijk: Ja, in het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijk persoon centraal staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het gebruik van bepaalde cellijnen die volgens een kwade handeling zijn verkregen, is daarbij afgewogen tegen de ernstige reden die er is om Covid-19 – en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor de wereldwijde samenleving – een halt toe te roepen”’.    www.rkkerk.nl/wel-of-niet-vaccineren-tegen-covid-19-wat-zegt-de-katholieke-leer/#more-10569

 

7  Niet dat het van belang voor mijn betoog, maar blijkbaar wordt er onder wetenschappers verschillend gedacht hoeveel oorspronkelijk DNA nog in de cellen aanwezig is. Prof. Deishler van het Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI) stelt vrij stellig van wel.

 

8  De Rooms Katholieke Kerk erkent de bedoelde ethische afstanden zegt enerzijds: ““De lijken van menselijke embryos of foetussen, opzettelijk geaborteerd of niet, moeten worden gerespecteerd als de stoffelijke resten van andere menselijke wezens. Ze mogen vooral niet het voorwerp worden van verminkingen of lijkschouwingen, wanneer hun dood niet is vastgesteld en zonder de toestemming van de ouders of de moeder”. En anderzijds: Natuurlijk bestaan er binnen dit algemene beeld verschillende graden van verantwoordelijkheid. Ernstige redenen kunnen moreel proportioneel het gebruik van zulk biologisch materiaal” rechtvaardigen. Zo kan bijvoorbeeld gevaar voor de gezondheid van kinderen voor ouders een goede reden zijn een vaccin te gebruiken dat ontwikkeld is met gebruikmaking van cellijnen die op ongeoorloofde wijze zijn verkregen, waarbij men moet blijven bedenken dat iedereen de plicht heeft bekend te maken dat men het hier niet mee eens is en de gezondheidszorg te verzoeken ervoor te zorgen dat andere soorten vaccin beschikbaar komen”. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie Dignitas Personae, betreffende bepaalde bio-ethische vraagstukken, nr 35.  En met dezelfde strekking, Pontifica Academia Pro Vita dd. 9-6-2005: Met betrekking tot degenen die dergelijke vaccins om gezondheidsredenen moeten gebruiken, moet worden benadrukt dat (..) het voor ouders die hun toevlucht nemen tot het gebruik van deze vaccins voor hun kinderen, een on-middellijke, en dus milde relatie legt met de oorspronkelijke daad van abortus (..) Het is aan de gelovigen en burgers met een oprecht geweten (vaders van gezinnen enz.) om de steeds wijdverbreide aanvallen op het leven en de "cultuur van de dood" die daaraan ten grondslag ligt, te bestrijden door een gewetensbezwaar te maken.

 

Beter opnieuw beginnen

Een wereld die niet langer het schone, het goede en het ware kan beamen heeft de waarheid ten grave gedragen. Ja, computers braken weliswaar foutloos exacte getallen uit, maar je kunt er geen conclusies meer aan verbinden, althans ze boeien niemand meer. De waarheid heeft haar schittering verloren (veritatis splendor). Niets is meer waar voor iedereen, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Zie hier het recept voor ultieme leegheid. Met regelmaat hoor ik van mentoren van middelbare scholieren dat hun leerlingen lijden aan somberheid, depressie, leegheid, lusteloosheid  en gebrek aan perspectief. Ik heb met ze te doen.

Bij gebrek aan betekenis en doel resteert alleen nog maar plicht, maar het is wel een nutteloos plichtsbesef. Want waartoe leidt het? Ik vind het niet vreemd dat jongeren van het ene naar het andere exces hoppen. Comazuipen is inmiddels niet meer heftig genoeg. De enige remedie die een seculiere regering weet te bedenken is nog meer regels, contrôles en boetes. Ja, dat is nodig maar het lost niks op. Er verandert niets door. De Traditie kende nog de ‘juiste maat’. Het beschermde tegen al te sterke impulsen en verlangens. Maar ‘wie ben jij om mij te zeggen wat ik moet doen’ is het nieuwe devies. Maar wat betekenen onbegrensde verlangens? Een onbegrensd voetbalveld - zonder zij- en achterlijnen - maakt voetballen juist onmogelijk. Verlangens die niet beteugeld mogen worden zijn onvervulbaar. Een drankje drinken is aangenaam; onbeperkt drinken  leidt onvermijdelijk tot een kater of erger. Afleidingen vullen wel de tijd, maar niet de leegte.

De jonge Kerk liet een perspectief zien. Zij wilden geen grip hebben op het leven, maar waren door Iemand gegrepen: de persoon Jezus van Nazareth die zij in levende lijve hadden ontmoet. Toen anderen zagen hoe zij met elkaar, maar ook met wildvreemden omgingen - waarom zou je je bekommeren om vreemden? - begrepen ze dit niet, maar waren er wel door gegrepen. De jonge Kerk had geen strategisch plan en evenmin een geoliede structuur, en toch was het succesvol. De Kerk groeide niet als gevolg van een doelbewuste beleidsplan, maar als gevolg van het feit dat het geloof overtuigend zichtbaar was in het leven van christenen en de kerkelijke gemeenschap. Wat zij verkondigden stemde overeen met hun handel en wandel. Dit is de enige manier waarop de heilige Geest werkzaam kan zijn. Niemand interesseert zich voor een geloof dat alleen als een hoogstaand ideaal  verkondigd wordt. Dat is louter abstract. Het is als een handleiding zonder bijbehorend apparaat. Het zijn dan ook doorgaans de heiligen die een ommekeer teweeg brachten. Zij lieten zien dat hetgeen zij verkondigden mogelijk en waar is.

De moderne mens ziet alleen zichzelf als bron van weten en kennen. Sinds eind jaren ‘60 heeft de Kerk zich sterk aangepast aan de seculiere wereld en juist daardoor haar eigen geloofwaardigheid ondergraven en haar overbodigheid gestimuleerd. Kijk naar destijds het drama Noordwijkerhout. Kijk naar het synodale proces dat nu gaande is in Duitsland. Wie heeft het nog over het zielenheil? Het was nota bene een atheïst die mij erop wees hoe liefdeloos dat is: “Julie geloven toch in een weg die voert naar het eeuwig geluk en in een weg die voert naar de eeuwige ondergang? Waarom spreekt niemand daarover? Hoe ongelooflijk liefdeloos!”. Onze atheïstische vriend heeft volkomen gelijk. Hij heeft het begrepen.

Wat heeft een encycliek als Fratelli Tutti voor zin als ze elkaar in het Vaticaan zelf het kot uitvechten? Hoe geloofwaardig is dat? Wat heeft een rapport voor zin als de voornaamste conclusie is dat jou geen blaam treft? Is het vreemd dat de Kerk in het Westen een enorm verval laat zien? Is dat erg? Ja, maar toch, de Kerk zoals die nu is kan mij niet snel genoeg uitdoven. Beter opnieuw beginnen zoals eens de jonge Kerk, dan eindeloos aanmodderen tot, ja tot wat? De toekomst van de Kerk is afhankelijk van heiligen. Dat is altijd zo geweest. De Kerk zal uiteindelijk overleven. Dat is ook altijd zo geweest. Ze zal klein zijn. Het zal een Kerk zijn op basis van een persoonlijke beslissing. Zij zal het sacrale weer centraal stellen. Niet het milieu, niet de global economy, maar Jezus Christus. Nee, ik pleit niet voor een exclusieve Kerk, wel voor back to basics. Ik voel wel wat voor Rod Dreher’s ‘Benedict Option’: tijdelijk terugtrekken om te herbronnen om vervolgens innerlijk gesterkt terug te komen. Het zal de geloofwaardigheid ten goede komen.