Dear uncle Joe.

De Kerk van Christus is niet gegroeid door verovering, maar door aanvaarding. Jezus gebruikt een herkenbaar voorbeeld uit de natuur om ons deze prachtige waarheid te vertellen. Het mosterdzaadje valt in de aarde en dan gebeurt er iets wonderlijks. Een paar centimeter onder het aardoppervlak wordt nieuw leven verwelkomd, bewaakt en uiteindelijk gebaard. Als het zaadje eenmaal in de aarde gevallen is, kan niemand er meer iets aan doen. De boer met al zijn studies en ervaring kan niets anders doen dan wachten. Hij gaat rusten en vertrouwt erop dat de schepping zijn werk doet. Natuurlijk, de boer weet waar en hoe hij moet zaaien, hoe hij de grond tevoren heeft moeten bewerken, maar hoe het leven vervolgens tot stand komt, dat is hem onbekend. Het is een mysterie, zoals elk leven dat is.  Is een baby in de moederschoot geen mysterie? Wat kan een vrouw anders doen dan het verwelkomen en gedurende de negen maanden die de natuur haar voorschrijft bewaren. Wie kan er zich op beroemen een kind ter wereld te brengen? Alleen een dwaas! De echtparen die worstelen en rouwen over onbegrepen onvruchtbaarheid weten dit maar al te goed.

Met verbijstering keek ik eind december naar een juichende menigte vrouwen in Argentinie, dolgelukkig als zij waren dat zij nu het recht hebben hun eigen kind in hun eigen moederschoot te doden. Nee, zo werd het niet gezegd. Ze hadden het over "seksuele en reproductieve rechten", over "vrouwenrechten".

In Polen meende onlangs de regering het ongeboren kind te moeten beschermen. Daar zag je vervolgens een woedende menigte vrouwen op straat die eisten dat zij zelf mochten bepalen of zij hun kind in leven wilden houden. Nee, ook daar noemden ze het anders: ze eisten hun recht op om baas te zijn in eigen buik.

Nu gun ik het een ieder om dwaze rechten op te eisen voor zichzelf. Als je graag jezelf wilt verminken - je laat bijvoorbeeld gezonde geslachtsorganen verwijderen - nou ja, ga je gang. Spijt volgt vanzelf. Dat is namelijk altijd zo als je tegen de natuur ingaat. Maar als het gaat om andermans leven, dan wordt het een andere kwestie. Ik kan geen enkele reden bedenken die mij het recht geeft over andermans leven te beslissen. Baas in eigen buik? Ik heb het over het baasje dat zich daar in de buik bevindt. Dat is iemand anders.

Het is veelzeggend dat we nooit beelden mogen vertonen hoe een abortus eigenlijk uitgevoerd wordt. Het is te gruwelijk voor woorden, maar ik zeg het toch maar even. Van een levende baby worden een voor een armpjes en beentjes van de romp gerukt. En het hoofdje. Soms 'mislukt' een abortus en komt het kind als geheel - en levend - ter wereld. Dan is er een probleem. Doorgaans wordt het kind dan alsnog gedood. Dat wil zeggen, men laat het kind onverzorgd liggen totdat het dood gaat. Er is al eens een kind uit de medische afvalbak gehaald door een verpleegster. Het jongetje leefde nog.  Ze heeft het kind maar mee naar huis  genomen. Het kind is gezond en wel opgegroeid. Die verpleegster heeft zich nooit meer in de kliniek laten zien. Het ziekenhuis betichtte haar van diefstal. Van afval. Ja, hoe blind kun je zijn.

Je ziet wel eens beelden die misstanden in een abattoir onthullen. Zoals bijvoorbeeld in Tielt (Belgie). Volgens de berichten werden de varkens "geschopt, geslagen en aan hun oren getrokken". We zijn blij met dergelijke onthullingen, zodat er iets aan    gedaan kan worden. Het slachthuis is kort daarna gesloten. Het laat zich raden waarom abortusvoorstanders woedend zijn als er beelden van een abortus naar buiten komen. Het is te gruwelijk voor woorden. Is het niet vreemd dat men rechten opeist die een praktijk moeten rechtvaardigen die het daglicht niet verdragen. Mgr. de Jong stuurde eens plastic beeldjes van een foetus op ware grootte naar kamerleden. Uiteraard kon dat op verontwaardiging rekenen. Maar waarom eigenlijk. Zo ziet een kindje er nu eenmaal uit na twaalf weken. Zou het probleem zijn dat het verdacht veel op een kind leek, in plaats van op een klompje cellen?

President Biden schijnt een fatsoenlijk man te zijn. Zo komt hij inderdaad over. Maar wat heb ik daaraan als een van zijn allereerste presidentiele daden is het legaal verruimen van deze slachtpartijen. Natuurlijk gebruikte hij er heel andere woorden voor: "To support women's and girls' sexual and reproductive health and rights in the United States, as well as globally". Bob Dylan had weer eens gelijk: The enemy I see Sears the cloak of decency” (Slow Train Coming).

Dear uncle Joe, next time, before signing anything concerning unborn children, take a look at footage showing what is going on and show that you really are a decent man.

+Rob Mutsaerts

 

 

Word wakker, respectabele Laudato Si-fans

Toen onze kardinaal Eijk, die ik ongelooflijk hoog heb, de Paus voor het eerst beschuldigde van ernstige dwalingen, en daarna mgr. Mutsaers hem ronduit ketternoemde, suste ik mezelf nog met: dat zal allemaal wel meevallen, dit is spitsvondige theologische haarkloverij, letterlijk over theologische voetnoten. Zijn compassie met vluchtelingen (Lampadusa) is hartverwarmend, laat de Paus de vensters maar wijd openzetten...

Een paar jaar later ben ik erop teruggekomen. Eijk en Mutsaers hebben gewoon gelijk. Ik kan precies aanwijzen wanneer bij mij de knop om ging: toen de Paus op beschamende wijze de grote gezinnen wegzette door te zeggen dat ze kinderen fokken als konijnen.

Klein dingetje, maar BAM! weg basisvertrouwen. En dan pas ga je lezen. Zo werkt het blijkbaar. Dat lezen blijkt dan overigens allesbehalve makkelijk. Van de vier dingen die paus Franciscus zegt zijn er namelijk drie prachtig, en in overeenstemming met de leer van de kerk (mijnkerk, die van PVI, JPII en BXVI) en één daarmee in strijd. En dan komt het kwalijkste van al: de grote verwarring die daardoor ontstaat, houdt Franciscus in stand.

Franciscus leert dat er geen fundamenteel maar een gradueel onderscheid is in de morele zwaarte tussen abortus en sociale ethische kwesties. Abortus zou een wetenschappelijk probleem zijn en geen religieus probleem5). Hoe anders dan Moeder Teresa en JP-II ons leerden! Dit is gewoon in strijd met de kern van Evangelium Vitae, het geestelijk testament van JP-II, en met Veritatis Splendor, waarin abortus een intrinsiek kwaad genoemd wordt.

En dan de kleine signalen: hij heeft ingegrepen in de Pauselijke Academie voor het leven, geesteskind van JP-II en Jerome Lejeune, de statuten herschreven, ecologietoegevoegd. Er volgen onbegrijpelijke benoemingen, zoals van prof Nigel Biggar die uitgesproken pro-abortus is. Hij geeft pauselijke onderscheidingeni aan abortus-propagandisten zoals aborteur en politica Emma Boninio en onze eigen Liliane Ploumen, de oprichtster van She Decides Abortion Rights.) Naast alle mooie en radicale zaken die hij ook tegen abortus heeft gezegd (de 3 van de 4), blijft dit hangen.

In Laudato Si komt werkelijk álle onrecht langs, behalve de bescherming van het ongeboren kind. En die keer dat het dan wordt genoemd, staat het er relativistisch, geheel in strijd met de absolute opvatting uit Veritatis splendor: 'Daar alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur evenmin verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus'. Veritatis Splendor leert ons nu juist dat abortus een intrinsiek kwaad is, onafhankelijk van omstandigheden en motieven. Ecologische schade berokkenen is dat fundamenteel niet, onder omstandigheden kan dat gewoon gerechtvaardigd zijn.

En in Fratelli Tutti wordt alleen gedwongen abortus na misbruik genoemd, de 99% vrijwillige abortussen zijn niet de moeite van het noemen waard, terwijl het toch om 60 miljoen fratellivan ons zijn, die in de moederschoot, in 95% van de gevallen op sociale indicatie, worden gedood.

Zijn promotie van het coronavaccin – ook die waarvoor de cellijnen van geaborteerde kinderen gebruikt zijn - past precies in dit rijtje. Waar het Vaticaan katholieken met gewetensbezwaren eerder nog steunde (mits geen schoonalternatief is, mits om zwaarwegende redenen, mits met kenbaar gemaakt gewetensbezwaar kan het geoorloofd zijn) laat paus Franciscus die in de kou staan: het ís ethisch, het moet, niet vaccineren getuigt van suicidale ontkenning”.

En dan, over zijn motto fratelli tutti: wij zijn niet allen broeders. Ja, in Adam, via de natuur. Het was Christus die ons het 'Mijn Vader en uw vader' gaf en ons zo letterlijk verbroederde, dus via de bovennatuur, door het geloof. 'Allen broeders' hier en nu, in dit leven, is een idee van de Franse Revolutie.

Bij de onrechten "mensenhandel, orgaanhandel, seksuele exploitatie, slavernij, prostitutie, drugshandel, wapenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad”, wordt in Fratelli Tutti niet alleen abortus niet genoemd. Ook geen halt aan de cultuur van de dood(Evangelium Vitae), geen afkeuring van de gender- en homo-ideologie, geen pleidooi voor het gezin als kleinste broederschapscel. Dat alles maakt het een totale politiekcorrecte horizontalistische boodschap die volkomen a-profetisch is. Groen Links die Laudati Si-roadshows houdt: stemt het niet tot nadenken welke medestanders we kregen?

De vraag is of de broederschapsgedachte van Franciscus überhaupt strookt met de katholieke leer (pro multis is niet voor allen). Het RK geloof is niet uitsluitend verbindend, nooit geweest; het was altijd ook scheidend. Paus Franciscus predikt hier alverzoening. Hij propageert liefde zonder oordeel, offer of rechtvaardigheid, en dus zonder waarheid. Amoris Laetitia 297: Niemand kan voor eeuwig worden veroordeeld, dat is in strijd met de logica van het Evangelie. Ik zeg niet dat me makkelijk valt om het tegendeel te beweren (wie ben ik), maar het lijkt mij gewoon in strijd met de Leer van alle eeuwen en precies dat wat de wereld nu wil horen. De theologen mogen daar maar iets over zeggen.

Paus Franciscus heeft in de film van Jevgeni Afinejevski gepleit voor samenlevingscontracten en recht op gezinsvorming voor homofiele personen. "Niets nieuws", was de boodschap, daar pleitte hij als bisschop in Argentinië vroeger ook al voor.

Dan denk je: zou het? nou, dat gaat dan wel verduidelijkt worden...

Het duurde even, maar het Vaticaan bevestigde: hij pleitte alleen voor juridische waarborgen voor standvastige relaties tussen partners van hetzelfde geslacht. En tegelijkertijd: met zijn uitspraak over de erkenning van relaties van partners van hetzelfde geslacht niet de bedoeling heeft gehad om de kerkelijke leer over homoseksualiteit te veranderen. De uitspraken van de paus slaan uitsluitend op de burgerlijke registratie van partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht.” Dat deze twee zinnen schaamteloos met elkaar in strijd zijn, werd verder niet toegelicht. En de gelovigen blijven weer in verwarring achter. Nog geheel los van het ethische (en theologische) vraagstuk rondom homoseksualiteit, is dit de eerste keer in de geschiedenis is dat überhaupt seksualiteit buiten het huwelijk wordt gelegitimeerd, dáárover geeft Franciscus dan weer wel duidelijkheid.

Franciscus heeft moeder Aarde meermaals benoemd als een entiteit waartegen je kunt zondigen. Welnu, tegen je naaste, een mens kun je zondigen, dat is een moreel subject. Een dier of boom is dat niet. Het milieu verpesten en dierenmishandeling is onder omstandigheden wel zondig (Franciscus wil het begrip ecologische zonde introduceren), maar: je zondigt niet tegen het dier of tegen de aarde, maar tegen je eigen menselijke waardigheid (en vroeger bij dierenmishandeling: tegen de mannelijke eer), tegen je naaste die ervan afhankelijk is en zo tegen de Schepper.

En dan die gruwelijke Pachamama-kwestie. Pachamama is gewoon Gaia, Moeder Aarde, een afgod. Nog steeds offeren Bolivianen en Brazilianen grote hoeveelheden gedroogde lamafoetussen aan haar (heel internet staat er vol meei, op enorme schaal worden lamas geaborteerd voor al deze pachamama-offerrituelen). Pachamama is een naakte zwangere vrouw die als Moeder Aarde wordt vereerd. Franciscus heeft het beeld binnengehaald in de Sint Pieter, noemde haarbij haar naam, heeft ervoor gebeden en het gezegend. Volgens mij bestaat daar maar één woord voor: afgoderij. Nota bene het pauselijk hoofdaltaar werd ontwijd door het plaatsen van de Pachamamaschaal met aarde (dat hoort bij die verering) op het altaar in de Sint Pieter. Zou het misschien kunnen zijn dat dit een gruwel is voor God? De eerste keer in de geschiedenis van de kerk, een afgodsbeeld op het altaar van Christus in de kerk van Petrus, een ten hemel schreiende blasfemie? Kan dat?

En nee, het gaat hier niet om het inculturaliseren zoals bij de missionarissen. Het gaat hier niet om aansluiting zoeken bij hun context (zoals Paulus op de Areopagus) met de missionaire intentie tot ombuigen. Nee, het gaat hier om het bewust en actief importeren van verre, van niets minder dan afgoderij op de meest sacrale plek die de Rooms-katholieke kerk überhaupt kent. Weloverwogen het gewijde Altaar bij het Graf van Petrus zelf verontreinigen. Volgens mij kan je dit nauwelijks overschatten. Het gaat ook niet om een of ander obscuur cultureel bijgebruik, het gaat hier om de Gaiaverering zelve. Dat is niet onschuldig of een nevenverschijnsel, het is precies het gif dat nu in de verlichteecologisch geïnspireerde Christelijke wereld nu overspoelt. (En nee, ik ben geen klimaatscepticus).

En hoe herdenken we dit vervolgens? Er wordt door het Vaticaan een 10 euro muntstuk geslagen (je kunt het kopen) met daarop een zwangere vrouw met in haar buik .......: planeet Aarde! Daar waar de H. Maagd behoort te staan; daar waar het zo bedreigde ongeboren kind moet worden afgebeeld, vereren we de Planeet.

Word wakker, respectabele Laudato Si-fans! Word wakker, jullie, die van de vier teksten van Franciscus alleen die drie mooie tot je neemt, Word wakker, jullie die de totale verwarring niet deert, liefst in slaap gesust blijft met de pil van de consensus, in de illusie van een geloof zonder scherpe kanten, een van de waarheid geamputeerd broederschapsconcept, van liefde zonder offer, zonder oordeel, zonder lijden. Word wakker, jullie die je verheugt dat Groen Links je na al die misbruik-ellende opeens ziet staan. Wakker, waarom? Omdat je nu eenmaal geen steun/bemoediging behoeft van broers als je gesuikerde liefde wilt brengen, maar des te meer als je zoutend zout wilt brengen, dán heb je steun, bemoediging nodig, van wakkere broers.

Héél voorzichtigjes heb ik wat mensen gesproken, meestal was dat nav de boude uitspraken van Mgr. Mutsaers. En elke keer weer was de reactie op de man, nooit op de bal. Niet verbindend, te schismatiek, gearriveerd, te polemisch, te Lefebvre, te orthodox, tridentijns, etc. Ik nodig echt uit tot reageren op de inhoud: want wáár, o waar vlieg ik uit de bocht? Wat zei de paus eigenlijk heel anders? Waar baseer ik me op dubieuze bron? Als ik zaken verkeerd zie, is dit immers niet niks en word ik graag door mijn omgeving gecorrigeerd. Daarom verspreid ik dit ook alleen binnen een kleine kring van intimi en hang niets aan de grote klok.

Maar als ik het scherp zie, moeten we leven met een dwalende Paus die de onoprechtheid en de verwarring viert”. Terwijl het Petrusambt nu juist draait om het ongeschonden doorgeven van het geloofsgoed, schendt Franciscus dit. Nee, dat maakt hem niet minder paus, of Heilige Vader. Zijn ambt blijft heilig, hij spreekt als persoon, niet als H. Leergezag. Thomas More legde daarvan getuigenis af, die gaf zijn leven ondanks de slappe, zwalkende paus van zijn tijd. Of die trouwens ook dwalende was, weet ik niet, moet ik nog eens nalezen.

La Salette, Fatima, Leo XIII en JPII. Jaar in jaar uit hoorden we samen dit soort - toen nog totaal onbegrijpelijke - profetische woorden tot vervelens toe aan. En nu doet zich iets voor waarbij je zegt van joh, dit zou toch niet ... , en je bent een hinderlijke traditionalist dat je erover begint.

Maar dan Kardinaal Eijk. Wat zou hem in hemelsnaam hebben bewogen toen hij in een interview de volgende zo heftige uitlatingen deed?: als ik zie hoe de opvolger van Petrus faalt in het doorgeven van het geloof, ontkom ik niet te denken aan 675 Katholieke Catechismus: <Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid>”.

Kardinaal Eijk en mgr. Mutsaers, ik dank jullie heel hartelijk voor het zetten van de wekker!

 

Een bezorgde vader van een kinderrijk katholiek gezin