Interview op LifeSiteNews

Interview op LifeSiteNews

LifeSiteNews:
U zegt dat de kwestie van het christelijk celibaat centraal staat in de kerk. Waarom is dat?
Bisschop Rob Mutsaerts:
Het gaat om meer dan het celibaat. Het celibaat raakt de identiteit van de priester, van het priesterschap, en dan raakt het ook de sacramenten. We zijn immers een sacramentele kerk. Het is dus niet zomaar een kleinigheid; het raakt veel meer. Als je het opzij schuift, zullen er veel dingen volgen. Ik weet het, het er wordt gedaan alsof het slechts in een klein aantal uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan. Maar – en dat weet u – het ene leidt tot het andere. Bovendien gaat het om principes, en wat mij betreft moet je die nooit aan de kant schuiven vanwege pragmatische omstandigheden.

LifeSiteNews:
Was u verbaasd te horen dat de emeritus paus meewerkte aan het project?
Bisschop Rob Mutsaerts:
Aan de ene kant is hij emeritus paus, en hij is naar de achtergrond gegaan, en dat is heel verstandig. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij, als het om iets wezenlijks gaat, denkt dat hij zich moet uitspreken – wat overigens voor iedereen geldt: voor elke bisschop of priester of zelfs vooreen leek. Als er onduidelijkheden zijn, moet je duidelijkheid scheppen. Dat is overigens de voornaamste taak van paus Franciscus: duidelijkheid scheppen. Dat is waar pausen voor staan. Dat is het probleem, want er is natuurlijk veel verwarring en dus ook verdeeldheid. Dat probeer ik zelf te doen; hoe onaangenaam het ook is, je spreekt je uit als je denkt dat iets niet klopt. En het maakt niet uit om welke priester of bisschop het gaat, het blijft een plicht – en hoe hoger je in de hiërarchie staat, hoe hoger je verantwoordelijkheid, en ook je plicht om je uit te spreken. Dus zo begrijp ik deze zaak. Natuurlijk weten we helemaal niet wat paus Franciscus gaat schrijven, dus misschien is het boek helemaal niet in tegenspraak met paus Franciscus. We hebben geen idee… Dat is een beetje typisch voor onze tijd.

LifeSiteNews:
De emeritus paus en kardinaal Sarah vragen “nederig” aan paus Franciscus om vast te houden aan wat hij zelf heeft gezegd: dat hij nooit de regel van het celibaat zal veranderen. Wordt het boek in Nederland gepresenteerd als een soort actie tegen de paus?
Bisschop Rob Mutsaerts:
Paus Benedictus en ook kardinaal Sarah zien natuurlijk bepaalde tendensen, ook als gevolg van de Amazone-synode. Ze maken zich gewoon zorgen over de kerk waar ze van houden. Ja, uit bezorgdheid mag je natuurlijk over een bepaald onderwerp schrijven, in dit geval het celibaat. Dat betekent niet per se dat je direct tegen de paus ingaat, maar reageert op de geluiden die je hoort, en dan kun je een duidelijk standpunt innemen. Je zegt dat het priestercelibaat niet alleen een organisatorische regel is, maar dat het iets wezenlijks is voor de Kerk, iets wat natuurlijk al heel lang bestaat, en om goede redenen. En voordat het bestond waren er al een soort Jozefhuwelijken, dus in die tijd bestond het celibaat eigenlijk al, ook al waren de priesters getrouwd.
Wat ook een rol speelt: Een priester is een alter Christus. Jezus zelf was ook een man en niet alleen maar een mens. We hebben geen dualisme: lichaam en ziel vormen samen een mens. Dat is helemaal niet het uiten van een negatief oordeel over de lichamelijkheid of de seksualiteit; dat hebben we nooit gedaan Kijk naar het Hooglied; kijk hoe serieus we lichamelijkheid en seksualiteit nemen. Maar juist omdat we het serieus nemen, moeten we er duidelijk over zijn. Tegenwoordig zegt men: ooit betekende gezonde seksualiteit een groot gezin. Nu wordt die benadering als negatiefgezien in samenhang met de “overbevolking”, en ook als een bewijs van onderdrukking. Vandaag de dag hebben we, eerlijk gezegd, meer een bevordering van de ongeremde vrijheid. Het is een merkwaardige vorm van vrijheid – zolang er geen kinderen worden verwekt, laat iedereen dan maar doen wat hij wil. Dat is natuurlijk een moraal die verderfelijk is.

LifeSiteNews:
Is er onder jonge priesters, of jonge mannen die nadenken over het priesterschap, vraag naar de afschaffing van het celibaat? De  emeritus paus en kardinaal Sarah zeggen allebei: we komen veel jongemannen en priesters tegen die lijden onder het feit dat men zegt dat het celibaat niet belangrijk is, en we willen die jongemannen steunen.
Bisschop Rob Mutsaerts:
Ik denk dat dat juist is. Als je naar de jonge geestelijken kijkt, vragen ze helemaal niet om het gehuwde priesterschap. Voor hen is het celibaat niet alleen een offer, maar vooral een gave. De opheffing van het celibaat heeft vooral te maken met de heersende geloofscrisis. We hebben ook een hele roepingencrisis als gevolg van de geloofscrisis, en die kun je niet oplossen door de dingen gemakkelijker en flexibeler te maken. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich geroepen voelen tot het priesterschap en die bereid zouden zijn om zich aan het priesterschap te wijden als ze zouden kunnen trouwen. Ik geloof daar niets van. Als je kijkt naar de jonge geestelijken en de roepingen die we nu hebben, in deze tijd, is er eigenlijk maar één soort: de orthodoxe soort. Die liberale ideeën zijn die van een heel andere generatie; de huidige generatie wil geen enkel van die ideeën. We herinneren ons de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie en hoe het toen in Nederland was: men keek uit naar de opheffing van het celibaat en was enorm teleurgesteld toen dat niet het geval bleek te zijn. Dat was toen eigenlijk een Nederlandse kwestie, want naar mijn mening speelde het in andere landen veel minder. Het is slechts een uiting van een geloofscrisis en van een vreemde opvatting over seksualiteit en over het celibaat zelf.
Het priesterlijk celibaat is niet alleen een regel, er is echt een theologisch fundament. Die ontologische band tussen de priester en het celibaat gaat over lichaam en ziel – dat is een wezen, want er is natuurlijk geen dualisme. Jezus koos niet eens voor Maria als apostel, en als iemand boven alle anderen stond en heiliger dan heilig was, dan was het wel Maria. Dat kunnen we niet zomaar negeren. Nog minder mag men een beroep doen op wat toen de cultuur was, want voor Jezus is dat helemaal niet waar. De heilige Paulus zegt dit heel duidelijk: er zijn geen mannen, geen vrouwen, geen Grieken, geen Joden, geen heidenen. Als er iemand was die opkwam voor gelijkheid en gelijke waardigheid, dan was het wel de katholieke kerk en de vroegchristelijke gemeenschap.

LifeSiteNews:
In de Franse pers is kardinaal Sarah zwart gemaakt vanwege de zeer traditionele uiting van zijn geloof. Is dat ook in Nederland het geval?
Bisschop Rob Mutsaerts:
Hij wordt natuurlijk afgeschilderd als extreem conservatief – dat word ik ook. Meestal betekent dit dat ze erg katholiek zijn, en dat ze vasthouden aan oude normen en waarden – en op goede gronden. Het heeft geen zin om met de tijd mee te waaien. We moeten de wereld naar het Evangelie brengen en niet andersom.

LifeSiteNews:
Benedictus en Sarah spraken zich duidelijk uit tegen de afschaffing van het celibaat, zelfs voor uitzonderlijke situaties. Kardinaal Sarah zegt zelfs in het boek dat de oosterse katholieke kerken de mogelijkheid om priesters te kiezen onder gehuwde mannen terugdraaien.
Bisschop Rob Mutsaerts:
Hij was er in zijn laatste boek al heel duidelijk over. Al die dingen die van de seculiere katholieke kant gevraagd worden, zijn in de Anglicaanse kerk al lang mogelijk. Daar wijden ze zelfs vrouwelijke bisschoppen, maar hun crisis is alleen maar erger geworden, zelfs groter dan de onze: het lost niets op. Je creëert er geen roepingen mee, en de afvalligheid neemt niet af. Integendeel. We moeten terug naar de wortels. Als de Kerk wil overleven, is er maar één manier, zoals het altijd is geweest: orthodoxie. Natuurlijk moeten we ook het goede voorbeeld geven en er werk van maken: ora et labora. Ambiguïteit, het lager leggen van de lat, is nutteloos. Kijk naar de geschiedenis van de Kerk: het leidt alleen maar tot verzwakking. De Kerk heeft behoefte aan hervorming, maar niet aan verslapping. Het risico dat de Kerk bourgeois wordt ligt altijd op de loer; soms moeten we opnieuw kijken waar we staan en terugkeren naar de basis.
Wat ik vorig jaar een zeer interessant boek vond, was de Benedict Option van Rod Dreher: hergroeperen om je geloof te versterken, ervoor zorgen dat het niet vervaagt, en elkaar aanmoedigen om sterker terug te komen.

LifeSiteNews:
Het boek gaat over het celibaat, maar op dit moment bestaat er verwarring over vele andere punten van de leer van de kerk, waarvan we niet zien dat Rome  ze verdedigt. Denkt u dat de kwestie van het celibaat het belangrijkste is, of dat we niet moeten vergeten dat er ook andere kwesties zijn?
Bisschop Rob Mutsaerts:
Natuurlijk is het niet het belangrijkste onderwerp. De mens is geroepen tot heiligheid en dat kan alleen als we eerst duidelijk maken wie Christus is. Dat staat centraal, en dat merk je aan zoveel dingen. Laatst werd een priester uitgenodigd in Brabant om het kerstverhaal uit te leggen, en zijn stelling was, dat het onmogelijk is om aan de moderne mensen uit te leggen dat een maagd zwanger wordt, en hen dan zo’n sentimenteel verhaal te vertellen van schapen en herders en drie koningen die komen kijken… Zijn stelling was: het is eigenlijk niet waar, je moet het lezen als een sprookje met een bepaalde interpretatie.
En dan geeft hij een voorbeeld: is Jezus in Bethlehem geboren? Nee, natuurlijk niet, zegt hij, want Bethlehem betekent “stad van het brood”, en dat heeft een bepaalde betekenis, en daarom plaatst Lukas het daar. Zolang we met dit soort onzin bezig zijn en de mensen op een dwaalspoor brengen, komen we steeds verder van huis! We hebben zulke goede argumenten, historisch en rationeel; misschien moeten we die maar eens ter sprake brengen. Niet dat argumenten mensen in gelovigen veranderen, maar je moet eerst wat struikelblokken uit de weg ruimen.
Bij vormsels, als ik van tevoren weet dat de vormelingen vóór de plechtigheid bij elkaar zullen zijn, dan kom ik een beetje vroeger, en dan gaan we een praatje maken. Het zijn aangename jonge mensen. Maar als het erop aankomt en ik vraag: wat is dat voor een boek is de Bijbel – een sprookjesboek, zoiets als Harry Potter, of een geschiedenisboek als Julius Caesar? Ze zeggen bijna altijd: “Een sprookjesboek, het is niet echt gebeurd.” Dan weet je hoe ver we van huis zijn. We zitten onder het vriespunt. Daar moeten we eerst aan werken, want als we niet weten wie Christus is… Ik denk niet dat het probleem voor die kinderen de wonderen zijn, maar “wie is Christus,” en als je dat goed kunt uitleggen, dan zul je die wonderen een plaats kunnen geven, en dan ga je de verkondiging in een ander licht plaatsen, en pas dan kan het worden begrepen. Het is niet voor niets dat in de geloofsbelijdenis niets over Jezus wordt gezegd, niets over zijn verkondiging, niets over zijn wonderen, niets over de Bergrede of wat dan ook: alleen dat Hij uit de Maagd Maria is geboren, gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan.
Met andere woorden, je hebt het over de Zoon van God. Er zijn zoveel katholieken die dat helemaal niet beseffen, of die niet meer geloven, en die ook niet geloven in de verandering bij de consecratie, de transsubstantiatie. Als dat alles wegvalt, en het zijn juist die mensen die gaan praten over het celibaat, dan weet je zeker dat ze op het verkeerde paard zullen wedden.


(vertaling door pastoor Mennen, eerder geplaatst op: 
https://fortesinfide.nl/index.php/2020/01/18/interview-van-mgr-rob-mutsaerts-met-lifesitenews-over-het-boek-van-paus-benedictus-xvi-en-kardinaal-sarah/)

Maria is geen feminist

Maria is geen feminist (en Jezus geen Belg)

De kerstbomen worden opgeruimd, de kerststal staat weer op zolder, de kerstdiners zijn achter de rug en het nieuwe jaar is ingeluid. Wat nemen we van Kerstmis mee in het nieuwe jaar? Wat betekent de geboorte van Gods Zoon eigenlijk voor christenen? Op deze eerste dag van het jaar des Heren 2020, toegewijd aan de Moeder Gods, kijk ik eerst graag naar Maria; naar haar geloof, haar deemoed, ontvankelijkheid en toewijding. Het contrast is groot met de actie die afgelopen jaar in Duitsland werd gevoerd onder de naam ‘Maria 2.0’. Talrijke vrouwen, gesteund door talloze mannen waaronder priesters en zelfs bisschoppen, hebben onder die naam o.a. gedemonstreerd voor toelaten van vrouwen tot het priesterambt met als motto “Maria Vulva” (o.a. te zien in de universiteitskerk van het bisdom Freiburg). Op subtiliteit kan men hen niet betrappen. Ze wijzen het beeld dat de bijbel schept van Maria als gehoorzame, deemoedige en zwijgende vrouw af. Dit zou aan de moderne mens niet meer uit te leggen zijn. De demonstranten noemden het zelfs discriminerend. Van Maria wordt vervolgens een feminist gemaakt: een vrouw die moedig en sterk is (alsof de Bijbelse Maria dat niet was).

Het moge duidelijk zijn dat aan het Bijbelse beeld van huwelijk en gezin een geheel andere invulling gegeven wordt. Geldt voor een christen het streven naar heiligheid als levensdoel, daar is bij de actievoerders weinig meer van over. Net zomin als van de traditionele invulling van huwelijk en gezin. Atheïsten aller tijden hebben altijd geweten dat, wil je het christendom ondermijnen, dan moet je je pijlen richten op het gezin. Voltaire wist het, Marx wist het, ‘The Four Horsemen of Atheism’ (Dawkins, Hitchens, Bennet en Harris) weten het. Dat is ook precies het doel van ‘Maria 2.0’: een nieuwe invulling van het begrip huwelijk (“marriage for all”, “Ehe für alle”) en de gender-ideologie (je bepaalt zelf van welk geslacht je bent) doorvoeren, of beter gezegd opdringen. De Heilige Familie stond er toch ietsepietsje anders in. Van Maria een feminist maken is niet alleen geschiedvervalsing, maar getuigt ook van een totaal gebrek aan bijbelkennis. Dit laatste zal men wel beamen, maar daar gaat het hen ook niet om. Men wenst totale vrijheid zonder God, een vrijheid waarbij alles relatief is. Alle soorten van partnerschap moeten als huwelijk geduid worden, je moet elk moment van elkaar af kunnen, abortus is een mensenrecht (kindermoord dus ook), pro-life organisaties zouden eigenlijk het zwijgen opgelegd moeten worden, oude mensen die alleen maar ziek, zwak, misselijk en duur zijn moet je duidelijk maken dat ze best uit het leven kunnen stappen (tot voor kort heette dit gewoon zelfmoord), en kinderen onder staatstoezicht stellen is ook al als optie genoemd.

Terug naar de stal. Daar vinden we in de kribbe het Kind. Dit Kind is inmiddels ook het slachtoffer van politieke correctheid. De ene keer worden zijn ouders als vluchtelingen neergezet (nee, ze waren niet op de vlucht), dan weer als daklozen (dat zijn Maria en Jozef ook niet; de herbergen waren gewoon vol vanwege de drukte van de volkstelling), dan weer wordt het Kind weergegeven als multicultikind - de ene keer zwart, dan weer Latino of Aziatisch - voor wie geen plaats is in de samenleving. Het Kind wordt maar zelden aangeduid als wat het is: de Zoon van God die in Jezus van Nazareth mens geworden is. Niet een abstract mens die wat dan ook vertegenwoordigt, maar heel concreet en individueel. Jezus is niet tegelijk als een Chinees, een Afgaan en een Belg geboren, maar alleen als Jood. En als jongen. Niet tegelijk als meisje of trans. Maar om de moderne mens tegemoet te komen, plegen we voor het gemak maar geschiedvervalsing. Dat geschiedvervalsing geen recht doet aan de feiten behoeft geen betoog.

Waarom maken we van Jezus iets anders dan wat Hij in werkelijkheid is? Dat heeft te maken met de heersende gelijkheidsgedachte. Een merkwaardige vorm van gelijkheid overigens. De gedachte is deze: omdat alle mensen principieel gelijk zijn, zetten we elke vorm van feitelijke ongelijkheid opzij, met als resultaat dat mensen niet meer als concrete reële mensen worden behandeld, maar als een construct, als een bouwwerk van puzzelstukjes dat ons door anderen wordt aangereikt (afkomst, geslacht, ideeën), als abstracte wezens. Logische consequentie hiervan is dat alle verschillen als discriminatie worden gezien. Het concrete, het unieke, het identiteitsbepalende moet weg.

Deze gedachte staat volstrekt haaks op het typisch christelijke begrip ‘persoon’. Een persoon is niet een collectief wezen, maar ook geen hyperindividueel wezen. Wat dan wel? Een individu dat qua natuur verbonden is met de mensheid, die van generatie tot generatie voortgezet wordt. Het lichaam behoort wezenlijk tot de persoon. Het christendom heeft altijd het dualisme afgewezen: het is niet alleen de geest die een individu tot individu of persoon maakt; het fysieke hoort daar wezenlijk bij.

Het Kind in de kribbe heeft de menselijke natuur niet opgeheven, maar juist opgenomen in de herscheppingsorde. Jezus is geen amalgaam (een mengelmoes van van alles en nog wat), ook geen cyborg (zoals Arnold Schwarzenegger in Terminator 2), transhumaan of genderneutraal, maar een Joods jongetje, Joods en man. Het is in dit concrete Kind dat God zich aan ons openbaart: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”, aldus de evangelist Johannes. Dit is niet zomaar een terloops zinnetje, maar de kern van zijn evangelie.

Dit heeft consequenties. Het is om deze redenen dat de Kerk zich uitspreekt tegen geslachtsveranderende operaties, draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, eigenlijk überhaupt tegen de overdreven lichaamscultuur van deze tijd. Het doet geen recht aan het diepmenselijke van elke persoon die zo gereduceerd wordt tot iets dat gemanipuleerd kan worden door de geest die autonoom naar believen bepaalt hoe het lichaam er uit dient te zien. C.S. Lewis spreekt van ‘De Afschaffing van de Mens’. De vraag naar de fundering van normen en waarden wordt steeds meer diffuus nu de technische mogelijkheden van de mens om de wereld naar zijn hand te zetten zich meer en meer uitstrekt tot de mens zelf. De moderne mens die zonder God leeft, gelooft niet dat normen en waarden iets van buiten zijn, en zet dus de normen en waarden naar zijn hand. Het laat zich raden voor welke normen en waarden hij dan zal kiezen. Dat dit voor anderen niet gunstig zal uitpakken laat zich eveneens raden.

Christenen hebben de plicht hierop te wijzen, om een tegengeluid te laten horen, al is het maar een stem in de woestijn. We moeten de jeugd iets beters gunnen dan opgroeien met schijnhumanisme, want dat is het. We praten maar over mensenrechten en verzinnen er telkens nieuwe bij, maar hebben geen idee meer wat de mens eigenlijk is. Zinloosheid en verwarring zijn het gevolg. Maar het Kind in de kribbe laat zien dat het anders kan. In het concrete leven kan een mens het levensgeluk vinden waartoe hij geschapen is. Niet in de cloud. Algoritmen hebben niets van doen met menselijkheid, met liefde, met mededogen, met alles wat het leven de moeite waard maakt. Alleen vlees en bloed kunnen hieraan gestalte geven. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Zalig Nieuwjaar.