Duitse bisschoppen leveren hun staf in

De Synodale Weg die de Duitse Katholieke Kerk bewandelt beweert voort te bouwen op het 2e Vaticaans Concilie. “Voor de bezinning van vandaag over het volk van God en het priesterambt blijven de teksten van het Concilie gezaghebbend", aldus de Basistekst Priesterlijk Bestaan. Maar een nadere beschouwing van de teksten van de Synodale Weg bewijst precies het tegendeel. In document  Het celibaat van de priesters staat bijvoorbeeld: "Een superioriteit van de celibataire levensvorm kan niet langer verantwoord worden bepleit sinds Vaticanum II." Is dat waar? Nee. In feite zegt het Concilie precies het tegenovergestelde, namelijk dat de kandidaten voor het priesterschap "duidelijk het primaat van de aan Christus gewijde maagdelijkheid moeten erkennen" (Optatam Totius 10).

Is hier sprake van een betreurenswaardige uitglijder? Geenszins. Zo beweert de basistekst Priesterlijk bestaan vandaag: "Het is geen toeval dat het Priesterdecreet van Vaticanum II consequent niet de term priester ('sacerdos') gebruikt voor de ambtsdrager, maar 'presbyter' (ouderling, gevolmachtigde). Dit is een bevestiging van een verandering in het beeld van de priester door het Concilie, weg van een sacrale bedienaar van de eredienst naar een functionaris in de gemeente”. Ook hier klopt helemaal niets van. Zo staat in het decreet Optatam Totius no. 12: "Elke priester vertegenwoordigt dus, overeenkomstig zijn graad van wijding, Christus”. In de Latijnse tekst wordt niet de term "presbyter" gebruikt, zoals wordt beweerd, maar "sacerdos"! Vanuit het gezichtspunt van het Concilie vervangt de term "presbyter" geenszins de term "sacerdos", maar wordt hij gebruikt ter onderscheiding van "episcopus", die beide deel uitmaken van het "sacerdotium" (vgl. Presb.Ordinis 7).

Het valse en misleidende beroep op het Tweede Vaticaans Concilie is bedrog; het is bedrog tegenover de gelovigen. Het priesterschap is, volgens de leer van het Concilie, namelijk geenszins alleen een functioneel ambt van een "ouderling", maar omvat een sacerdotaal begrip van de priester als degene die het eucharistisch offer opdraagt, zoals het Concilie leert wanneer het spreekt over het "mysterie van het eucharistisch offer, waarin de priesters hun voornaamste taak vervullen" (PO 13); en opnieuw spreekt het origineel van de "sacerdotes".

Maar als het Concilie verklaart dat het opdragen van het Eucharistisch offer de primaire taak van de priesters is, is de bewering van de Synodale Weg dat het Concilie "een sacerdotisch-culturele opvatting van het ambt overwon" (Basistekst Vrouwen 5.2) niet waar. En zo gaat de duidelijk opzettelijke misleiding van de gelovigen door. De Synodale Weg erkent dat het Concilie de "houding tegenover ... atheïsme" heeft veranderd en beweert: "Het Tweede Vaticaans Concilie ... sluit niet langer uit en spreekt geen veroordelingen uit" (Oriëntatietekst Op Weg... 57). Ook dit is feitelijk onjuist, want het Concilie verklaart dat de Kerk "ondubbelzinnig atheïsme verwerpt" (Gaudium er Spes 21), terwijl het atheïsten vrijelijk uitnodigt om "het Evangelie van Christus zonder vooringenomenheid te waarderen".

Het fantasieconcilie waarnaar de Duitse Synodalen verwijzen, bestaat niet. Het Concilie spreekt overigens ook elders veroordelingen uit: "Abortus en het doden van het kind zijn afschuwelijke misdaden" (GS 51; vgl. 79, Lumen Gentium 48). De Synodale Weg beroept zich ten onrechte op het Concilie door er leerstellingen aan toe te schrijven, hoewel het Concilie precies het tegenovergestelde leert. Bovendien bevat het standpunten die in het algemeen in strijd zijn met het Concilie, bijvoorbeeld wanneer de Synodale Weg de nieuwe leer vaststelt: "Seksualiteit van hetzelfde geslacht - ook gerealiseerd in seksuele handelingen - is dus geen zonde die zich van God scheidt, en zij moet niet als intrinsiek slecht worden beoordeeld" (Document Magisteriële Herwaardering van Homoseksualiteit). Vaticanum II noemt homoseksualiteit nergens, maar alleen omdat het voor het Concilie duidelijk is dat de "intieme verbintenis als wederzijds geven van twee personen" (GS 48) voor God alleen legitiem is in het huwelijk van een man en een vrouw”.

Wie trouw wil zijn aan het Vaticaans Concilie kan niet tegelijkertijd de inhoud van de (Duitse) Synodale Weg belijden - de uitspraken sluiten elkaar uit. Overigens zou de Synodale Weg ook consequent moeten zijn en niet alleen een wijziging van de Catechismus moeten eisen, maar ook een aantal fragmenten uit de Heilige Schrift, het Woord van God, waarnaar de Catechismus uiteindelijk verwijst (Gen. 19:1-29; Rom. 1:24-27; 1 Kor. 6:9-19; 1 Tim. 1:10). Kortom, de Duitse bisschoppen - ze hebben tenslotte in meerderheid ingestemd met de documenten - weten het beter dan de gewijde schrijvers.

Ook dient de Bijbel als bron van kennis van het geloof de Synodale Weg tamelijk marginaal. Volgens de leer van het Concilie is de goddelijke openbaring, vervat in de Heilige Schrift en de Heilige Traditie, volledig (vgl. Dei Verbum 4, 7-10). De Synodale Weg daarentegen verklaart dat "in het geloof van de gelovigen de zelfmededeling van God voortdurend wordt vernieuwd" (oriëntatietekst Op de Weg...), waarbij naast de Schrift en de Traditie de "tekenen van de tijd" worden uitgevonden als nieuwe bron van openbaring.

Het logische gevolg van deze opvatting is dat wat gisteren als zonde werd beschouwd (bijvoorbeeld homoseksuele handelingen) vandaag als een zegen kan worden gezien; dat leerstellingen waarvan gisteren werd beweerd dat ze onfeilbaar waren, vandaag als discriminerend en dus zondig worden beschouwd (bijvoorbeeld de uitsluiting van vrouwen van de priesterwijding). Een dergelijk begrip van permanente verandering van de inhoud van het geloof heeft echter niets gemeen met de leer van het Concilie en evenmin met de goddelijke openbaring.

Wat eens onfeilbaar werd onderwezen blijft onfeilbaar en is niet onderhevig aan de tijdgeest.

Nadat met de Synodale Weg al een voorlopige leidinggevende instelling is gecreëerd, die bewust in strijd met het canonieke recht is opgericht, wordt met de Synodale Raad een permanent orgaan gecreëerd, dat het leidinggevende ambt van de bisschop vervangt door een collectief orgaan bestaande uit bisschoppen, priesters en leken. De bisschoppen hebben hiermee hun staf ingeleverd. Ze mogen zich nu alleen nog moreel onthouden als iets hen niet zint. En een paar bisschoppelijke "nee"-stemmen worden getolereerd zolang ze de goedkeuring van synodebesluiten niet in de weg staan. De Synodale Weg heeft de katholieken in Duitsland verdeeld. Daar hebben we een woord voor: schisma.